Loading...

YᴏᴜTᴜʙᴇʀ 1 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ғᴏʟʟᴏᴡᴇʀ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ đᴏᴀ̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʙɪ̣ ᴘʜɪ́ᴀ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɢᴏ̛̃ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄʟɪᴘ, ᴅᴏ̣ᴀ sᴇ̃ đᴀ́ɴʜ sᴀ̣̂ᴘ ᴋᴇ̂ɴʜ ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ?

YᴏᴜTᴜʙᴇʀ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʀᴏ̃ ʟʏ́ ᴅᴏ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴀɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ, ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ʟᴜ̀ᴍ xᴜ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ.

Lᴜ̀ᴍ xᴜ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ đᴇ̂̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ. Tʀᴏɴɢ sᴏ̂́ đᴏ́, Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ʀᴇ́ᴏ ɢᴏ̣ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ sɪ̃ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ đᴀ̃ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ, ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ 18.000 ᴛʀᴀɴɢ sᴀᴏ ᴋᴇ̂ sᴏɴɢ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̂̉ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴜᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ.

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ YᴏᴜTᴜʙᴇʀ 1,2 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀɴʜ xᴏ́ᴀ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʟɪᴘ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴛᴇ̂ɴ H.L sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜɪ́ᴀ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ đᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴅᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛᴀ̣ɪ Hᴜᴇ̂́, ᴠᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ɴᴇ̂ɴ ᴀɴʜ đᴀ̃ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏᴀ̀ɴ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ. Tᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ H.L đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ 1,2 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ғᴏʟʟᴏᴡᴇʀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴛɪ́ᴄʜ xᴀɴʜ ʜᴏ̛ɴ 300 ɴɢʜɪ̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ “ʙᴀʏ ᴍᴀ̀ᴜ” ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́ đᴀ̃ “ɴᴇ́ᴍ đᴀ́” H.L ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ʟᴜ̀ᴍ xᴜ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, H.L đᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ᴍɪɴʜ, ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴘʜɪ́ᴀ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴀɴʜ xᴏ́ᴀ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄʟɪᴘ ᴛʀᴏɴɢ đᴏ̛̣ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ sɪ̃: “Pʜɪ́ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ Tɪᴇ̂ɴ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄʜᴏ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɢᴏ̛̃ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ. Hᴏ̣ ɴᴏ́ɪ ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴏ́ᴀ đɪ ᴛʜɪ̀ ᴋᴇ̂ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ sᴇ̃ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ sᴀ̣̂ᴘ”.

Tʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ, H.L ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴀɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜɪ́ᴀ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ đᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ “ᴛᴜ̛̣ đɪ ᴛʜᴇᴏ ᴠᴀ̀ ǫᴜᴀʏ đᴇ̂̉ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ” ɴʜᴜ̛ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴘʜɪ́ᴀ ᴇᴋɪᴘ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ sɪ̃ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ. Tʜᴇᴏ H.L, sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10/2020 ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴀɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴅᴏ: “Lᴜ́ᴄ đᴏ́ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴀ̂́ᴍ ᴜ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ǫᴜᴀ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋᴇ̂ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ xᴏ́ᴀ ᴄʟɪᴘ đᴇ̂̉ ᴄʜᴇ đᴀ̣̂ʏ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ đᴏ́ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃”.

Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ɴᴀ̀ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ, ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̃ ʟʏ́ ᴅᴏ xᴏ́ᴀ ᴄʟɪᴘ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴘʜɪ́ᴀ ᴄᴀ sɪ̃ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ


Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɢᴏ̛̃ ᴄʟɪᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜɪ́ᴀ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ, ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ H.L đᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ đᴇ̂̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́


Đᴏᴀ̣ɴ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜɪ́ᴀ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴄᴜ̉ᴀ H.L ɢᴏ̛̃ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄʟɪᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ đᴏᴀ̀ɴ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ sɪ̃


Kᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ 1,2 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴄᴜ̉ᴀ H.L

Vᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ Hᴜᴇ̂́, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ Tᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̉, ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Nᴀᴍ Tɪᴇ̂́ɴ, ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ Ủʏ ʙᴀɴ Mᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ Tᴏ̂̉ ǫᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴜ̛̀ᴀ Tʜɪᴇ̂ɴ – Hᴜᴇ̂́ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ᴠᴀ̀ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̃ᴏ ʟᴜ̃ ᴏ̛̉ Hᴜᴇ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴛɪ̉ɴʜ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ʜᴏ̣ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴛɪ̉ɴʜ đᴇ̂̉ ᴛʀᴀᴏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴏ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴍᴀ̀ ᴛᴜ̛̣ đɪ ᴛʀᴀᴏ”. Đᴇ̂́ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ʟᴜ̀ᴍ xᴜ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ ᴄᴀ sɪ̃ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ.


Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ ᴄᴀ sɪ̃ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ

Ảɴʜ: NVCC

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://ᴋᴇɴʜ14.ᴠɴ/ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ-1-ᴛʀɪᴇᴜ-ғᴏʟʟᴏᴡᴇʀ-ᴅɪ-ᴄᴜɴɢ-ᴅᴏᴀɴ-ᴛᴜ-ᴛʜɪᴇɴ-ʙɪ-ᴘʜɪᴀ-ᴛʜᴜʏ-ᴛɪᴇɴ-ʏᴇᴜ-ᴄᴀᴜ-ɢᴏ-ᴛᴏᴀɴ-ʙᴏ-ᴄʟɪᴘ-ᴅᴏᴀ-sᴇ-ᴅᴀɴʜ-sᴀᴘ-ᴋᴇɴʜ-ɴᴇᴜ-ᴋʜᴏɴɢ-ʜᴏᴘ-ᴛᴀᴄ-2021101300392871.ᴄʜɴ

Tin liên quan

Loading...

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website Hi news.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2021. Theme by Hi News.