Loading...

Pʜɪ́ᴀ sᴀᴜ ʙᴀ̉ɴ ᴀ́ɴ ᴏ̛̉ Lᴀ̣ɴɢ Sᴏ̛ɴ: Bᴇ́ ɢᴀ́ɪ ʙɪ̣ ʙᴏ́ɴɢ đᴇɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɢᴀ̂̀ᴍ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ, sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ

Nᴜ̛̉ᴀ đᴇ̂ᴍ, ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ʙɪ̣ 1 ʙᴏ́ɴɢ đᴇɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɢᴀ̂̀ᴍ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴜɪ ʀᴀ ʙᴏ́‌ᴘ ᴄ‌ᴏ̂̉ ʀᴏ̂̀ɪ H.D, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴏ̉‌ᴀ ᴍᴀ̃‌ɴ ᴛʜᴜ́ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, ʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ. Vᴜ̣ ᴀ́ɴ ɢʜᴇ̂ ʀᴏ̛̣ɴ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ANTV ᴅᴜ̛̣ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ Pʜɪ́ᴀ sᴀᴜ ʙᴀ̉ɴ ᴀ́ɴ.


Ảɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ̣

Tʜᴏ̂ɴ Nᴀ Xᴀ́ ɴᴀ̆̀ᴍ ʜᴇᴏ ʜᴜ́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̆́ɴɢ ᴠᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ xᴀ̃ Nᴀᴍ Qᴜᴀɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Lᴏ̣̂ᴄ Bɪ̀ɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ Lᴀ̣ɴɢ Sᴏ̛ɴ. Tᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀᴜ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ̉ đᴏ̂̀ɪ, ᴅᴜ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ʜᴏ̀ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ, sᴏ̂́ɴɢ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛɪ̀ɴʜ, ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ đᴜ̀ᴍ ʙᴏ̣ᴄ ʟᴀ̂̃ɴ ɴʜᴀᴜ. Cᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ɴᴏ̛ɪ đᴀ̂ʏ ʀᴀ̂́ᴛ ʏᴇ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ!


Vᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ sᴜ̛̣ ʙɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ɴ đᴏ́ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ ᴛᴀɴ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 1/2019. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪ ʜᴀʏ ᴛɪɴ ᴄᴏ́ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʙɪ̣ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉ ʟᴀ̀ Lʏ́ Vᴀ̆ɴ Cᴀᴏ (SN 1971) 1 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. Vᴜ̣ ᴀ́ɴ đᴀ̃ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ɴɪᴇ̂̀ᴍ đᴀᴜ xᴏ́ᴛ ᴄᴀ̆ᴍ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ɴᴜᴏ̂́ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̀ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ.


Lʏ́ Vᴀ̆ɴ Cᴀᴏ (SN 1971, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ Nᴀ Xᴀ́, xᴀ̃ Nᴀᴍ Qᴜᴀɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Lᴏ̣̂ᴄ Bɪ̀ɴʜ, Lᴀ̣ɴɢ Sᴏ̛ɴ) ᴠᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴋᴇ̉ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ʀᴀ̂̃ʏ ᴛʜɪ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄʜɪ̀ᴍ đᴀ̆́ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏ̛ɴ sᴀʏ. Cᴀᴏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ́ɪ ǫᴜᴇɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̛́ ᴋʜᴇ̂̀ ᴋʜᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ sᴀ́ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴋʜɪ sᴀʏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴛᴏ̂́ɪ.


Mᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ sᴀʏ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ᴛʜɪ̀ Cᴀᴏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜ̉ ᴛᴀ̣ɪ ɴᴏ̛ɪ ɴʜᴀ̀ ʜᴏᴀɴɢ ᴄᴀ̣ɴʜ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ Lʏ́ Vᴀ̆ɴ Sᴀ̆́ᴄ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴ. Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴀɴʜ Sᴀ̆́ᴄ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ, ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ 2 đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ Lʏ́ Tʜɪ̣ L. (11 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ Lʏ́ Vᴀ̆ɴ T. (13 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ). Đᴇ̂ᴍ 11/1/2019, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴀɪ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ, Cᴀᴏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴜ̛́ᴄ ʙᴏ̂́ɪ, ʜᴀ̆́ɴ đɪ ʀᴀ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ʜᴏᴀɴɢ đᴇ̂̉ ɴɢᴜ̉. Kʜɪ đɪ ɴɢᴀɴɢ ǫᴜᴀ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ Sᴀ̆́ᴄ, ʜᴀ̆́ɴ đᴀ̃ ɴɢʜɪ̃ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ L. (11 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ).


Sᴀ̆̃ɴ ʜᴏ̛ɪ ᴍᴇɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴛʜᴜ́ ᴛɪ́ɴʜ ɴᴏ̂̉ɪ ʟᴇ̂ɴ, Cᴀᴏ ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ʏ́ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ. Bɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ɴʜ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʙᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ Sᴀ̆́ᴄ ᴄʜɪ̉ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ʟᴏ̉ɴɢ ʟᴇ̉ᴏ, Cᴀᴏ đᴀ̃ ᴄᴀ̣̂ʏ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʟᴇ̉ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴀ́ᴜ L. ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɢᴀ̂̀ᴍ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Nᴜ̛̉ᴀ đᴇ̂ᴍ, Cᴀᴏ ᴄʜᴜɪ ʀᴀ, ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ đᴀ̃ ɴɢᴜ̉ sᴀʏ Cᴀᴏ ᴅᴜ̀ɴɢ 1 ᴛᴀʏ ʙɪ̣ᴛ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ, ᴛᴀʏ ᴋɪᴀ sɪᴇ̂́‌ᴛ ᴄ‌ᴏ̂̉ ᴄʜᴀ́ᴜ L. ʀᴏ̂̀ɪ ɢɪᴏ̛̉ ᴛʀᴏ̀. Tʜᴀ̂́ʏ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̆̀ᴍ ɪᴍ ʙᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ,Cᴀᴏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ đᴇ̂̉ ᴛʜᴏ̉‌ᴀ ᴍᴀ̃‌ɴ ᴛʜᴜ́ ᴛɪ́ɴʜ.


Nɢᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ɴɢ ʏᴇ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ “ᴄʜᴀ̂́ɴ đᴏ̣̂ɴɢ” ʙᴏ̛̉ɪ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴋɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ T.Tᴀ̂ᴍ. Cʜɪ̉ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴀ̣ɴɢ Sᴏ̛ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀ̀ Lʏ́ Vᴀ̆ɴ Cᴀᴏ. Tᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, Cᴀᴏ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ.


Tʜᴇᴏ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂ʏ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ Sᴀ̆́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̉ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ. Tᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ Sᴀ̆́ᴄ ʙᴏ̉ sᴀɴɢ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴜᴏ̂ɪ 2 ᴄᴏɴ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴜ̣ᴛ sᴀᴜ. Tʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴏ̂́ɴ. Aɴʜ Sᴀ̆́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ đɪ ᴛʀᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ́ᴀ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ. Tɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̛ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴄᴏɴ đᴏ̂ɪ ʟᴀ̂̀ɴ. (Ảɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ, ᴅᴜ̛̣ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ)


Nʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Lʏ́ Vᴀ̆ɴ Cᴀᴏ ᴠᴀ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀᴜ ᴄᴏ́ ʜᴏ̛ɴ 100 ᴍᴇ́ᴛ ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ 2 ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋɪᴀ ᴋʜɪ ᴀɴʜ Sᴀ̆́ᴄ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴛʜɪ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴀ̆ɴ ᴄᴏ̛ᴍ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ. Cʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ʟᴇ̃ đᴏ́ ᴍᴀ̀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴏ́ᴄ ɴɢᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴍᴀ̀ Cᴀᴏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴀ̆́ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ʀᴏ̃. (Ảɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ, ᴅᴜ̛̣ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ)


Lᴇ̃ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴋʜɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴇ̉ ɴʜᴏ̉, Cᴀᴏ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴀ̆́ɴ ʟᴀ̣ɪ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ đɪᴇ̂̉ᴍ ʏᴇ̂́ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ đᴇ̂̉ ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ʏ́ đᴏ̂̀ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ. Lʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄʜᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, Cᴀᴏ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠɪ̀ ᴜᴏ̂́ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴅᴀ̀ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪ̀ ɴᴜ̛̃ᴀ.


Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂ʏ, ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴜ́ᴄ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜɪ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̣̂ᴘ ᴘʜᴀ́ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̛̉ᴀ đᴀ́ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴄᴏɴ. Đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴀ̂ɴ ʜᴀ̣̂ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ̉ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ xᴇ́ᴛ, Cᴀᴏ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴛᴏ̂́ᴛ. Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ, Cᴀᴏ ʙᴏ̂̃ɴɢ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏɴ ǫᴜʏ̉ ᴍᴀ̂́ᴛ ʜᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ɴʜ.


Sᴀᴜ ᴋʜɪ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, Cᴀᴏ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ, ʙᴀ̀ Mᴇ́ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴀᴏ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ǫᴜᴀɴʜ ǫᴜᴀ̂̉ɴ ɴᴏ̛ɪ ɢᴏ́ᴄ ʙᴇ̂́ᴘ. Mᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴠɪ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xᴏ́ᴛ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠɪ̀ ǫᴜᴀ́ ʙᴇ̃ ʙᴀ̀ɴɢ, xᴀ̂́ᴜ ʜᴏ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ɢᴀ̣̆ᴘ ɢᴏ̛̃ ᴀɪ. (Ảɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ, ᴅᴜ̛̣ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ)


Tʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏɴ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ, ᴀɴʜ Sᴀ̆́ᴄ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴀ̂́ʏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ. Aɴʜ Sᴀ̆́ᴄ ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣, ɢɪᴀ́ ɴʜᴜ̛ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̉ 2 đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ʙᴏ̛ ᴠᴏ̛ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ đɪ ᴛʜᴀ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ, ɢɪᴀ́ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴀɴʜ đɪ ʟᴀ̀ᴍ xᴀ ᴀɴʜ ᴛʜᴀʏ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴏ̂̉ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʙᴇ̂́ᴘ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̀ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴇ̂́. (Ảɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ, ᴅᴜ̛̣ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ)


Tᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴀ̉ đɪ̣ɴʜ ᴀ̂́ʏ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴀɴʜ Sᴀ̆́ᴄ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴏ́ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴀɴʜ Sᴀ̆́ᴄ ᴍᴜᴀ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ 1 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ đᴀ̣ᴘ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅɪ̣ᴘ ɴᴀ̆ᴍ ʜᴏ̣ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ. Cʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ đᴀ̣ᴘ ᴍɪ ɴɪ đᴏ̉ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴍᴏ̛ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ ᴀɴʜ đᴜ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴜᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ đᴀ̃ ʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɴᴀ̂́ᴍ ᴍᴏ̂̀ ʟᴀ̣ɴʜ ʟᴇ̃ᴏ. (Ảɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ, ᴅᴜ̛̣ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ)


Nɢᴀ̀ʏ 13/1/2019, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴀ̣ɴɢ Sᴏ̛ɴ đᴀ̃ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Lʏ́ Vᴀ̆ɴ Cᴀᴏ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ H.D ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

Kᴇ̉ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ɢɪᴀ́, Lʏ́ Vᴀ̆ɴ Cᴀᴏ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̉ɴ ᴀ́ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜᴀ́ᴘ Lᴜᴀ̣̂ᴛ. Gɪᴀ́ ɴʜᴜ̛ Lʏ́ Vᴀ̆ɴ Cᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ̆́ᴍ ᴄʜɪ̀ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏ̛ɴ sᴀʏ, ɴɢʜᴇ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜɪ̀ ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ đᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ. Đᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛɪ̉ɴʜ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ᴄʜɪ̀ᴍ đᴀ̆́ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̛ɴ sᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇɴ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ Tɪɴ: ʙᴀᴏᴍᴏɪ

Tin liên quan

Loading...

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website Hi news.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2021. Theme by Hi News.